แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวนนทิชา เถาว์ยา
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

นางสาวมัชชุลี ราชสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุพจน์ ขวัญตา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ