แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเกษร ภูมิกอง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

นางสาวอัจฉรา เหลืองอุดมชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณัฐริกา พรมนัส
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางลำไย ทุมมาลา
ครูชำนาญการ

นางพิมพ์ธรัตน์ วิจิตพล
ครูชำนาญการ

นางตวงทิพย์ งามสะพรั่ง
ครูชำนาญการ

นางไพรวรรณ นามอภัย
ครูชำนาญการ

นางแจ่มจันทร์ งามสะพรั่ง
ครูชำนาญการ

นางลำดวน จันทอุตสาห์
ครูชำนาญการ

นางเบญจมาภรณ์ เตียวภัทรกุล
ครูชำนาญการ

นางจิตรา ภาษี
ครูชำนาญการ

นางมลิวัลย์ ยินดี
ครู

นางสาวศรุษติยา ชื่นจิตชม
ครูชำนาญการ

นางกมลชนก สงวนรัมย์
ครู

นางวันนา อุปรา
ผู้ดูแลเด็ก

นางอภิรดา กองพิลา
ผู้ดูแลเด็ก

นางปริศนา กระจ่างจิตร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุวรรณ สืบสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัทยา พาพลเพ็น
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุไรรัตน์ ชมวัน
ผู้ดูแลเด็ก