แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นางสาวมุกดา ขวัญตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายประสิทธิ์ สินธุศิริ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวงศกร พลศึก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสหรัฐ กล่าวกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา