แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
กองคลัง

นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

นางณิชมน ชาติมนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชาลิสา จันทาตุ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางอุบลรัตน์ บุญศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

นางสาวรุ่งทิวา บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายฉัตรชัย เต็นตารัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ