แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกสภา

นายทองคูณ สังฆมัย
ประธานสภา

นายสุภัทรชัย สุริยะ
รองประธานสภา

นายมรกต สินธุรัตน์
เลขานุการสภา

นายคูณ ชารัมย์
ส.อบต. หมู่ 1

นายสมพร ผลมีศักดิ์
ส.อบต. หมู่ 2

นายครรชิต ก้อนคำใหญ่
ส.อบต. หมู่ 3

นายกิตติศักดิ์ บุญหนุน
ส.อบต. หมู่ 4

นายทองคูณ สังฆมัย
ส.อบต. หมู่ 5

นายสุภัทรชัย สุริยะ
ส.อบต. หมู่ 6

นางสาวรำไพ สายนาค
ส.อบต. หมู่ 7

นายอาร์รักษ์ ภาษี
ส.อบต. หมู่ 8

นายทองคำ พะวันทะ
ส.อบต. หมู่ 9

นายอุดม แสงโพธิ์ดา
ส.อบต. หมู่ 10

นายบุญถม บุญสิน
ส.อบต. หมู่ 11