แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลหัวฝาย รักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558

แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565   อ่าน 17 ครั้ง