แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
งบแสดงฐานะการเงิน
 
  เรื่อง ไฟล์เอกสาร
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
     
 
 
 
  เรื่อง ไฟล์เอกสาร
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563