แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
รายงานประชุมสภาฯ
รายการ ไฟล์เอกสาร
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันที่ 14 ก.พ.2561
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 วันที่ 4 มิ.ย. 2561
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ส.ค. 2561
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. 2561
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 วันที่ 14 ธ.ค. 2561
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันที่ 12 พ.ย. 2561
 
 
รายการ ไฟล์เอกสาร
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562
 
 
 
รายการ ไฟล์เอกสาร
- ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
ประชุมสภา อบต.หัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563