แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
ที่ รายการ
1. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หัวฝาย
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการช่วยเหลือประชาชน
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องขอความช่วยเหลือประชาชน
4. เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงาน
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบี้ยงต้น