แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ขัอบัญญัติงบประมาณ
 
 
 
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
2 ข้อมูลเบื้องต้น
3 รายงานประมาณการรายรับ
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
5 รายงานประมาณการรายจ่าย
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
   
 
 
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 รายงานประมาณการรายรับ
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
4 รายงานประมาณการรายจ่าย
5 รายงานละเอียดประมาณการรายจ่าย
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ลำดับที่
รายการ
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท
3 คำแถลง
 
คำแถลง : รายละเอียดคำแถง
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
4 บันทึกหลักการและเหตุผล
 
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
5 รายงานประมาณการรายรับ
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
7 รายงานประมาณการรายจ่าย
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
10 รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ