แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข้อมูลตลาดประชารัฐ
 
 
  ประวัติความเป็นมา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้จัดพื้นที่ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและทำ
กิจกรรม Kick Off เปิดตลาดเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆ มาจัด
จำหน่าย เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา