แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2552
 
Download รายละเอียดภายในเล่ม
 
 
ลำดับที่ รายการ
1 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พ.ศ.2556 
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564
  4   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564
  5    


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.24 KB