แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
จดหมายข่าว อบต.
   
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
 
 ที่  รายการ
1 ประชาสัมพันธ์คณะกรรมกาารทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
   
 
   
   
ฉบับที่ เรื่อง
13
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
14
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
15
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
16
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562
17
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
18
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2562
19
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2562
20
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
21
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
22
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
23
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
24
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2562
 
ฉบับที่ เรื่อง
1
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
2
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
3
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
4
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2561
5
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
6
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561
7
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2561
8
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
9
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
10
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
11
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
12
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2561