แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
แผนป้องกันบรรเทาสาธารภัย

ลำดับที่ รายการ ไฟล์
1 ประกาศบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.หัวฝาย ปี 2560
2 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อบต.หัวฝาย ประจำปี 2560
   
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อบต.หัวฝาย ประจำปี 2561
4 ประกาศ การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ.2562
5 ประกาศ การบังคับใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2562
6

การอนุมัติแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564

7 แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564
8 ประกาศการใช้แผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2564