แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
แบบฟอร์ม อบต.หัวฝาย
แบบฟอร์มองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ประเภท แบบเอกสาร
 แบบฟอร์มเกียรติบัตรกีฬาต้านยาเสพติด "หัวฝายเกมส์" (ประเภทกีฬา ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) ฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อ
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนชุมชน ฟุตบอล
 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 แบบฟอร์มเกียรติบัตรเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ฟุตบอล