แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสนับสนุนและดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 25645
  รูปภาพ การติดป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
   
   

-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
-แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น     

 
 
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประากศ ณ วันที  18 มกราคม 2565