แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
งานบริหารงานบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 มกราคม 2564
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ลงวันที่ 15  ตุลาคม  2563
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หัวฝาย พ.ศ.2565


คำสั่ง

คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 566/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำลและผู้อำนวยกอง
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 42/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 621/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง อบต.หัวฝาย ที่ 550/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
คำสั่ง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการภายในกองช่าง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
คำสั่ง มอบหมายงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
คำสั่ง แต่งตั้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 มกราคม 2565