แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
แบบสำรวจความพร้อมการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ได้แจ้งว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก เช่น มาตรา ๕๐(๑๐) ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก มาตรา ๕๐ (๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา ๕๐ (๒๐) อยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสารที่ (คลิ๊ก)>> แบบสำรวจความพร้อมของผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล