แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
งานสาธารณสุข
           สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   
 แผ่นพับ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย พ.ศ.2561  
 
 คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สำนักสขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย