แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่อง การตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐