แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ประกาศ อบต.หัวฝาย

 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.หัวฝาย ลว 30 มิถุนายน2564
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลว 30 มิถุนายน 2564
 ประกาศ อบต.หัวฝาย เกี่ยวกับท่ตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ลว 5 สิงหาคม 2564