แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ผลและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

ที่
 

รายการ
 

ไฟล์เอกสาร
 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563                 
  3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564 
                                                                                  
           แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564      
         ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
               ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564    
   
       ประกาศ อบต.หัวฝาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564